Allmänna villkor

Artikel 1: Definitioner

 • HeatPerformance BV, etablerat i Noordwijk aan Zee, KvK-nummer 73859834, benämns i dessa allmänna villkor som säljare.
 • Säljarens motpart benämns köpare i dessa allmänna villkor.
 • Parterna är säljare och köpare tillsammans.
 • Med kontrakt avses köpeavtalet mellan parterna.

Artikel 2: Tillämplighet av allmänna villkor

 1. Dessa villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, avtal och leveranser av tjänster eller varor av eller på uppdrag av säljaren.
 2. Avvikelser från dessa villkor är endast möjliga om parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om detta.

Artikel 3: Betalning

 1. Hela köpeskillingen betalas alltid omedelbart i webbshoppen. Vid bokningar krävs i vissa fall en deposition. I så fall kommer köparen att få ett bevis på bokningen och förskottsbetalningen.
 2. Om köparen inte betalar i tid är han i dröjsmål. Om köparen fortfarande är i dröjsmål, har säljaren rätt att avbryta sina åtaganden tills köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet.
 3. Om köparen fortfarande inte betalar fortsätter säljaren med indrivning. Kostnaderna för sådan återvinning ska bäras av köparen. Dessa inkassokostnader beräknas i enlighet med förordningen om ersättning för extrajudiciella inkassokostnader.
 4. I händelse av köparens likvidation, konkurs, utmätning eller betalningsinställelse skall säljarens fordringar på köparen omedelbart förfalla till betalning.
 5. Om köparen vägrar att samarbeta med säljaren vid utförandet av ordern, är han fortfarande skyldig att betala det överenskomna priset till säljaren.

Artikel 4: Erbjudanden, offerter och pris

 1. Erbjudanden är icke-bindande om det inte i erbjudandet anges en tidsfrist för accept. Om erbjudandet inte accepteras inom denna tidsfrist förfaller erbjudandet.
 2. Leveranstider i offerter är vägledande och om de överskrids berättigar de inte köparen till uppsägning eller skadestånd, såvida inte parterna uttryckligen har avtalat annat skriftligen.
 3. Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt för återkommande beställningar. Parterna måste uttryckligen och skriftligen komma överens om detta.
 4. Det pris som anges i anbud, offerter och fakturor utgörs av inköpspriset inklusive moms och eventuella andra statliga avgifter.

Artikel 5: Ångerrätt

 1. Efter att ha mottagit beställningen har konsumenten rätt att upphäva avtalet inom 30 dagar utan att ange några skäl (ångerrätt). Fristen börjar löpa från det att konsumenten har mottagit (hela) beställningen.
 2. Det finns ingen ångerrätt när produkterna är specialtillverkade efter hans specifikationer eller endast har en kort hållbarhetstid.
 3. Konsumenten kan använda säljarens ångerblankett. Säljaren är skyldig att göra detta tillgängligt för köparen omedelbart efter köparens begäran.
 4. Under avkylningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt ska han returnera den oanvända och oskadade produkten med alla levererade tillbehör och – om rimligt möjligt – i originalförpackningen till säljaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.

Artikel 6: Ändring av avtalet

 1. Om det under avtalets fullgörande visar sig att det för ett korrekt utförande av uppdraget är nödvändigt att ändra eller komplettera det arbete som skall utföras, skall parterna i god tid och i samråd anpassa avtalet i enlighet härmed.
 2. Om parterna kommer överens om att ändra eller komplettera avtalet kan detta påverka tidpunkten för slutförandet av verkställandet. Säljaren ska informera köparen så snart som möjligt.
 3. Om ändringen eller tillägget till Avtalet har ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser, skall Säljaren i förväg skriftligen informera Köparen om detta.
 4. Om parterna har avtalat om ett fast pris, skall säljaren ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att medföra att detta pris överskrids.
 5. Utan hinder av bestämmelserna i tredje stycket i denna artikel får säljaren inte ta ut ytterligare kostnader om ändringen eller tillägget är en följd av omständigheter som är hänförliga till honom.

Artikel 7: Färdigställande och riskövergång

 1. Så snart den köpta varan har mottagits av köparen övergår risken från säljaren till köparen.

Artikel 8: Granskning, klagomål

 1. Köparen är skyldig att undersöka eller låta undersöka de levererade varorna vid tidpunkten för leverans eller överlåtelse, men i varje fall inom så kort tid som möjligt. Köparen bör därvid undersöka om de levererade varornas kvalitet och kvantitet motsvarar vad parterna har avtalat, eller åtminstone om kvaliteten och kvantiteten uppfyller de krav som gäller för dem vid normala (affärsmässiga) transaktioner.
 2. Klagomål avseende skador, brister eller förlust av levererade varor måste lämnas skriftligen till säljaren inom 10 arbetsdagar från den dag då köparen levererade varorna.
 3. Om reklamationen vidhålls inom angiven tid har säljaren rätt att antingen reparera, omleverera eller avstå från leverans och skicka en kreditnota till köparen för den delen av köpeskillingen.
 4. Mindre och/eller branschstandardmässiga avvikelser och skillnader i kvalitet, antal, storlek eller utförande kan inte åberopas mot säljaren.
 5. Reklamationer som avser en viss produkt påverkar inte andra produkter eller delar som ingår i samma avtal.
 6. Inga reklamationer accepteras efter det att varorna har bearbetats i köparens lokaler.

Artikel 9: Prover och modeller

 1. Om ett prov eller en modell har visats eller tillhandahållits köparen, förutsätts det ha tillhandahållits endast som en indikation utan att den vara som ska levereras behöver motsvara den. Detta är annorlunda om parterna uttryckligen har kommit överens om att den vara som ska levereras ska motsvara den.
 2. I avtal som avser fast egendom skall angivande av ytarea eller andra mått och angivelser också antas vara avsedda endast som en indikation, utan att nödvändigtvis motsvara den egendom som skall överlåtas.

Artikel 10: Leverans

 1. Leveransen sker “fritt lager”. Detta innebär att alla kostnader är för köparen.
 2. Köparen är skyldig att ta emot godset vid den tidpunkt då säljaren levererar eller låter leverera godset, eller vid den tidpunkt då godset görs tillgängligt för honom i enlighet med avtalet.
 3. Om köparen vägrar att ta emot leverans eller underlåter att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leverans, har säljaren rätt att lagra varan på köparens bekostnad och risk.
 4. Om varan levereras har säljaren rätt att debitera eventuella leveranskostnader.
 5. Om säljaren behöver uppgifter från köparen för att kunna fullgöra avtalet, skall leveranstiden börja löpa när köparen har gjort dessa uppgifter tillgängliga för säljaren.
 6. Eventuell av säljaren angiven leveranstid är vägledande. Detta är aldrig en tidsfrist. Om tidsfristen överskrids måste köparen ge säljaren ett skriftligt meddelande om betalningsinställelse.
 7. Säljaren har rätt att leverera godset i delar, om inte parterna skriftligen har avtalat annat eller om delleveranser saknar självständigt värde. Vid leverans i delar har säljaren rätt att fakturera dessa delar separat.

Artikel 11: Force majeure

 1. Om säljaren på grund av force majeure inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, eller inte kan fullgöra dem i tid eller på rätt sätt, skall han inte vara ansvarig för någon skada som köparen lider.
 2. Med force majeure avser parterna i varje fall varje omständighet som säljaren inte kunnat ta hänsyn till vid avtalets ingående och till följd varav avtalets normala fullgörande inte skäligen kan krävas av köparen, såsom sjukdom, krig eller krigsfara, inbördeskrig och upplopp, krigshandlingar, sabotage, terrorism, energibortfall, översvämning, jordbävning, brand, ockupation av lokal, strejk, lockout, ändrad myndighetsåtgärd, transportsvårigheter och andra störningar i säljarens verksamhet.
 3. Vidare avser parterna med force majeure den omständigheten att leverantörsföretag som säljaren är beroende av för avtalets fullgörande inte fullgör sina avtalsenliga skyldigheter gentemot säljaren, såvida inte detta är hänförligt till säljaren.
 4. Om en situation som avses ovan uppstår till följd av vilken säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot köparen, ska dessa skyldigheter skjutas upp så länge som säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter. Om den situation som avses i föregående mening har varat i 30 kalenderdagar har parterna rätt att skriftligen upplösa avtalet helt eller delvis.
 5. Om force majeure fortsätter i mer än tre månader har köparen rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan. Upplösning kan endast ske genom rekommenderat brev.

Artikel 12: Överföring av rättigheter

 1. En parts rättigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. Denna bestämmelse räknas som en klausul med förmögenhetsrättslig verkan enligt artikel 3:83(2) i Civil Code.

Artikel 13: Äganderättsförbehåll och förbehållsrätt

 1. De föremål som finns i säljarens lokaler och levererade föremål och delar förblir säljarens egendom tills köparen har betalat hela det avtalade priset. Fram till dess kan säljaren åberopa sitt äganderättsförbehåll och återta varorna.
 2. Om avtalade belopp som skall betalas i förskott inte betalas eller inte betalas i tid, skall säljaren ha rätt att avbryta arbetet tills den avtalade delen fortfarande är betald. Då uppstår en betalningsinställelse för borgenärerna. En försenad leverans kan i så fall inte läggas säljaren till last.
 3. Säljaren har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belasta de varor som omfattas av hans äganderättsförbehåll.
 4. Säljaren förbinder sig att försäkra och hålla försäkrat det gods som levereras till köparen med äganderättsförbehåll mot brand, explosion och vattenskada samt mot stöld och att på begäran göra försäkringen tillgänglig för inspektion.
 5. Om varan ännu inte har levererats, men den överenskomna förskottsbetalningen eller priset inte har betalats enligt överenskommelse, har säljaren rätt att hålla kvar varan. Varan kommer då inte att levereras förrän köparen har betalat fullt ut och enligt överenskommelse.
 6. I händelse av likvidation, insolvens eller betalningsinställelse hos köparen skall köparens förpliktelser omedelbart förfalla till betalning.

Artikel 14: Ansvar

 1. Ansvar för skada som uppkommer genom eller i samband med fullgörande av avtal skall alltid vara begränsat till det belopp som i det enskilda fallet utbetalas från den eller de ansvarsförsäkringar som tecknats. Detta belopp ökas med självriskbeloppet enligt den relevanta policyn.
 2. Undantaget är säljarens ansvar för skada som uppkommit genom uppsåt eller medveten vårdslöshet från säljarens eller dennes underordnade chefers sida.
 3. Säljaren påtar sig inget ansvar för köparens hantering av produkterna. Med andra ord är köparen ansvarig för att använda och underhålla produkterna på rätt sätt.

Här hittar du manualer för våra produkter, så att du är medveten om korrekt användning av produkterna:

  1. Manual “Uppvärmda handskar
  2. Manual “Uppvärmda strumpor
  3. Manual “Uppvärmda sulor
  4. Manual “Uppvärmda underkläder
  5. Handbok “Uppvärmda kläder
  6. Manual “Uppvärmd sittdyna
  7. Manuell “Uppvärmda tofflor
  8. Manual “Uppvärmda stövlar
  9. Manual “Batterier

Artikel 15: Skyldighet att klaga

 1. Köparen är skyldig att omedelbart rapportera klagomål om det utförda arbetet till säljaren. Reklamationen skall innehålla en så detaljerad beskrivning av felet som möjligt, så att säljaren har möjlighet att svara på ett adekvat sätt.
 2. Om reklamationen är befogad är säljaren skyldig att reparera och eventuellt byta ut varan.

Artikel 16: Garantier

 1. Säljaren garanterar att den sålda egendomen överensstämmer med avtalet, att den fungerar utan fel och att den är lämplig för den användning som köparen avser att göra av den. Denna garanti gäller i 6 månader (batterier och uppvärmda skor) och 12 månader (för alla andra produkter) efter det att köparen har mottagit den sålda produkten.
 2. Din användning av produkter som erbjuds på vår webbplats sker helt på egen risk och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor och bestämmelser enligt vilka produkterna tillhandahålls.
 3. Denna garanti gäller inte om felet har uppstått till följd av olämplig eller felaktig användning eller om köparen eller tredje part utan tillstånd har gjort ändringar eller försökt göra ändringar eller använt den köpta varan för ändamål för vilka den inte är avsedd. Garantin gäller inte heller om bruksanvisningen (finns på webbplatsen på sidan https://www.heatperformance.se/informationsguide/ och medföljer produkten) inte har följts till punkt och pricka.
 4. Vi ansvarar inte för om den information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Informationen på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Varje förlitande på informationen på denna webbplats sker på egen risk.
 5. Om säljarens garanti gäller en produkt som tillverkats av en tredje part är garantin begränsad till den garanti som tillhandahålls av den tillverkaren.

Artikel 17: Immateriella rättigheter

 1. HeatPerformance BV behåller alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, ritnings- och modellrättigheter etc.) i alla mönster, ritningar, skrifter, bärare med data eller annan information, erbjudanden, bilder, skisser, modeller etc., om inte parterna skriftligen har kommit överens om något annat.
 2. Kunden får inte kopiera, visa och/eller göra tillgänglig för tredje part eller på annat sätt använda nämnda immateriella rättigheter utan HeatPerformance BV:s föregående skriftliga medgivande.

Artikel 18: Ändring av allmänna villkor

 1. HeatPerformance BV har rätt att ändra eller komplettera dessa allmänna villkor.
 2. Ändringar av mindre betydelse kan göras när som helst.
 3. Större väsentliga förändringar kommer att diskuteras av HeatPerformance BV med kunden i förväg när så är möjligt.
 4. Konsumenten har rätt att häva avtalet vid en väsentlig ändring av de allmänna villkoren.

Artikel 19: Tillämplig lag och behörig domstol

 1. Alla avtal mellan parterna ska uteslutande regleras av nederländsk lag.
 2. Distriktsdomstolen i Haag ska ha exklusiv behörighet att pröva eventuella tvister mellan parterna, om inte annat följer av tvingande lag.
 3. Tillämpningen av Wienkonventionen om försäljning är utesluten.
 4. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor i ett rättsligt förfarande anses vara orimligt betungande, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och verkan.